Supplementary Video S1

CistromeCancer overview.

Cistrome Cancer: A Web Resource for Integrative Gene Regulation Modeling in Cancer

Shenglin Mei, Clifford A. Meyer, Rongbin Zheng, Qian Qin, Qiu Wu, Peng Jiang, Bo Li, Xiaohui Shi, Binbin Wang, Jingyu Fan, Celina Shih, Myles Brown, Chongzhi Zang, and X. Shirley Liu

Cancer Res 2017. 77:e19-e22; doi: 10.1158/0008-5472.CAN-17-0327